Regulamin uczestnictwa w szkoleniu/konferencji firmy VetPro Akademia

Warunki świadczenia usług:

1. Organizatorem szkoleń/konferencji dla lekarzy weterynarii, studentów weterynarii
oraz techników weterynarii jest firma Vet pro Akademia z siedzibą w Grudziądzu, ul.
Rodziewiczów 14 86-300 Grudziądz, NIP 5792207184, REGON 367187758;
2. Kontakt z naszą firmą możliwy jest drogą mailową poprzez adres:
szkolenia@vetproakademia.pl bądź pod numerem telefonu: +48 512 460 740;
3. Pełne informacje o każdym szkoleniu (opis szkolenia, data, miejsce, opis
prelegentów), łącznie z ofertą cenową opisane są na stronie www.vetproakademia.pl
w zakładce WARSZTATY/KONFERENCJE i poszczególnych tematycznych
zakładkach, po wybraniu
odpowiedniej tematyki. Każda osoba dokonująca zgłoszenia ma obowiązek
zapoznania się z nimi.
4. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu/konferencji jest dokonanie zakupu
poprzedzonego założeniem konta klienta.
5. Istnieje możliwość dokonania płatności odroczonej o 30 dni lub płatności w 3
równych ratach bez odsetek co 30 dni każda.
6. Jesteśmy firmą na pełnej księgowości - na każdą dokonaną wpłatę przed
terminem szkolenia wystawiamy fakturę zaliczkową, a w miesiącu w którym odbywa
się szkolenie wystawiamy fakturę końcową/rozliczeniową. Zarówno faktury
zaliczkowe jak i wystawione do nich faktury rozliczeniowe składają się na całość
rozliczenia i powinny być dostarczone do księgowych. Wszystkie faktury wysyłane
są wyłącznie drogą elektroniczną.
7. Osoby które dokonały wpłaty:
- w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie powyżej 2 miesięcy przed
jego rozpoczęciem – mogą ubiegać się o 100%* zwrot płatności;
- w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w okresie od 1-2 miesięcy przed jego
rozpoczęciem – mogą ubiegać się o 75%* zwrot płatności;
- w przypadku rezygnacji ze szkolenia w okresie od 2 tygodni do miesiąca przed
rozpoczęciem – mogą ubiegać się 50%* zwrotu płatności;
- w przypadku rezygnacji ze szkolenia w okresie mniejszym niż 2 tygodnie przed
rozpoczęciem - 100%* wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi.
* Od zwracanej kwoty pobierana jest opłata manipulacyjna na rzecz operatora
płatności w wysokości 4%.
8. Vet Pro Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt
małej ilości uczestników lub przyczyn losowych np. choroba, wypadek wykładowcy,
siły natury itd. nawet na dzień przed terminem szkolenia. W takim przypadku całość
kwoty zostanie zwrócona na konto wpłacającego w terminie 7 dni po dokończeniu
lub przesunięta na następny termin szkolenia.
9. Minimalną liczbą uczestników gwarantującą realizację szkolenia jest 10 osób.
10. W przypadku braku miejsc na danym szkoleniu, proponujemy zainteresowanym
wpisanie na listę rezerwową – wpisanie na listę rezerwową nie łączy się z żadną
opłatą. W momencie rezygnacji kogoś z listy głównej osobom wpisanym na listę
rezerwową proponujemy miejsce w zależności od czasu do szkolenia – mailowo lub
telefonicznie. Osoba, która taką propozycję otrzyma po potwierdzeniu przyjazdu na
szkolenie i zajęciu miejsca, zobligowana jest do zapłaty za udział w szkoleniu na
podstawie otrzymanej faktury do terminu szkolenia lub w wyznaczonym czasie na
fakturze – z potwierdzeniem rezerwacji miejsca, informacją
niezbędną do przyjazdu na szkolenie, otrzymuje także fakturę. Zainteresowanych z
listy rezerwowej zapraszamy czasem nawet dwa dni przed terminem szkolenia,
wszystko zależy od tego czy się taka opcja pojawi czy też nie.
11. Podane dane do wystawienia faktury nie ulegają zmianie. Prosimy o dokładne
zastanowienie się przed ich wpisaniem, w razie zmian aktualizację.
12. Wszelkie skargi i zażalenia proszę kierować wyłącznie drogą pisemną na adres:
szkolenia@vetproakademia.pl

Warunki rezygnacji ze szkolenia:

1. Brak opłaty częściowej lub całkowitej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z kursu i powoduje skreślenie z listy.
2. Osoby które dokonały wpłaty:
- w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie powyżej 2 miesięcy przed
jego rozpoczęciem – mogą ubiegać się o 100%* zwrot płatności;
- w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w okresie od 1-2 miesięcy przed jego
rozpoczęciem – mogą ubiegać się o 75%* zwrot płatności;
- w przypadku rezygnacji ze szkolenia w okresie od 2 tygodni do miesiąca przed
rozpoczęciem – mogą ubiegać się 50%* zwrotu płatności;
- w przypadku rezygnacji ze szkolenia w okresie mniejszym niż 2 tygodnie przed
rozpoczęciem - 100%* wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi.
* Od zwracanej kwoty pobierana jest opłata manipulacyjna na rzecz operatora
płatności w wysokości 4%.
3. Rezygnację ze szkolenia przyjmujemy tylko w formie pisemnej na adres:
szkolenia@vetproakademia.pl
4. Brak poinformowania nas o rezygnacji ze szkolenia i niestawienie się na
szkoleniu, powoduje że cała dokonana wpłata przepada.

Polityka prywatności:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcielibyśmy
przekazać Ci kilka informacji.
Chcemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez firmę Vet Pro
Akademia tychże danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z
tym prawach.
Zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie
zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a
zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili,
zgodnie z postanowieniami ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest firma Vet Pro Akademia z siedzibą w
Grudziądzu ( 86-300), przy ul. Rodziewiczów 14, REGON: 367187758, NIP:
5792207184 reprezentowaną przez- Zuzannę Szymula–Kisielewską - Prezesa firmy,
zwaną dalej Administratorem.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
pod adresem: ul. Rodziewiczów 14, 86-300 Grudziądz, bądź adresem email:
szkolenia@vetproakademia.pl
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe w zakresie: imię (imiona)
i nazwisko, adres e-mail, adres, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
numer rachunku bankowego.
W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby.
Dodatkowo: numer prawa wykonywania zawodu w przypadku szkoleń
przeznaczonych dla lekarzy weterynarii.
Firma Vet Pro Akademia nie przetwarza Pani/Pana danych wrażliwych. Podanie
danych w zakresie: firma reprezentowanego podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby
(lub imię i nazwisko w przypadku osób prywatnych) jest wymogiem ustawowym
(ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 z późn. zm. paragraf
106e ) w przypadku, gdy firma Vet Pro Akademia wystawia dla Pani/Pana
dokumenty księgowe. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości
sprzedaży oferowanych przez firmę Vet Pro Akademia usług. Podanie pozostałych
danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie
podania jest utrudnienie lub wydłużenie czasu komunikacji pomiędzy Panią/Panem a
firmą Vet Pro Akademią (w przypadku danych kontaktowych, tj. numer telefonu,
numeru fax, adresu e-mail, adresu doręczeń), a w przypadku nie podania numeru
prawa wykonywania zawodu, niemożność umieszczenia tej informacji na
zaświadczeniu uzyskania punktów edukacyjnych.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach mieszczących się w zakresie
działalności gospodarczej firmy Vet Pro Akademia polegającej na oferowaniu i
sprzedaży usług szkoleniowych i edukacyjnych, a także do celów realizacji umów
oraz zamówień dotyczących usług. W szczególności dane te przetwarzane są w celu
komunikacji, prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego przygotowania ofert, informacji handlowych, zamówień,
dokumentów księgowych, certyfikatów oraz innych dokumentów, które mogą okazać
się potrzebne do realizacji w/w celów, w celu obsługi reklamacji oraz zapytań
związanych z oferowanymi przez firmę Vet Pro Akademia usługami, jak również w
celu spełnienia obowiązków nałożonych na firmę Vet Pro Akademia przepisami
prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych, a ponadto w celach
archiwizacyjnych i statystycznych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów firmy Vet Pro Akademia, którymi są między innymi: usługi szkoleniowe i
edukacyjne, mające na celu podniesienie jakości usług weterynaryjnych w Polsce,
prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego usług oferowanych przez firmę Vet Pro Akademia, kontaktowanie
się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, zapewnienie obsługi usług
płatniczych, obsługa Pani/Pana próśb, zgłoszeń, zapytań, reklamacji
przekazywanych firmie Vet Pro Akademia poprzez dostępne kanały komunikacji,
windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla
celów archiwizacyjnych, oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych na firmę Vet
Pro Akademia przepisami prawa, w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych.
Administrator informuje, iż może przekazywać Pani/Pana dane osobowe
następującym odbiorcom dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: a)
podmiotom, z którymi firma Vet Pro Akademia posiada zawartą lub zawrze umowę
przetwarzania danych osobowych lub umowę współpracy w celu realizacji swoich
zobowiązań wobec Pani/Pana, realizacji obowiązków firmy Vet Pro Akademia
przewidzianych prawem, ochrony praw firmy Vet Pro Akademia zgodnie z
przepisami prawa oraz Vet Pro Akademii realizacji uzasadnionego interesu firmy ww
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności firma Vet
Pro Akademia może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak:
podmioty profesjonalnie zajmujące się usługami księgowymi i doradztwem
podatkowym prowadzącym księgowość firmy Vet Pro Akademia, w przypadku, gdy
firma Vet Pro Akademia wystawi dla Pani/Pana dokumenty księgowe, podmioty
świadczące usługi w zakresie transportu przesyłek listownych i innych, takie jak
Poczta Polska oraz firmy spedycyjne, w przypadku, gdy firma Vet Pro Akademia
przesyła Pani/Panu listy lub inne przesyłki tą drogą, podmioty zapewniające usługi
płatnicze oraz banki, w przypadku, gdy dokonuje Pan/Pani płatności na rzecz firmy
Vet Pro Akademia lub firma Vet Pro Akademia dokonuje jakichkolwiek płatności na
Pani/Pana rzecz, osoby prowadzące szkolenia z zakresu medycyny weterynaryjnej
(lekarze, technicy), Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, hotele, w przypadku,
gdy uczestniczy Pani/Pan w szkoleniach organizowanych przez firmę Vet Pro
Akademia, podmiotom świadczącym usługi marketingu mailowego. Podmioty takie
będą zobowiązane na mocy zawartych z firmę Vet Pro Akademia umów do
stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych,
aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami
przekazanymi przez firmę Vet Pro Akademia np. organom nadzorującym, organom
władzy i innym osobom trzecim;
W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz
wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być
przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np.
organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcą zewnętrznym (np.
audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Państwa dane
osobowe są przetwarzane:
• na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną
jest ta osoba;
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do: żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest
uprawniona do uzyskania od firmy Vet Pro Akademia potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona
do uzyskania dostępu do nich. Firma Vet Pro dostarczy Pani/Panu na żądanie kopię
Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne
kopie, o które zwróci się Pani/Pan, firma Vet Pro Akademia może pobrać opłatę w
rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, sprostowania danych
osobowych; ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych, które
Pani/Pana dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia
danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym").
Ma Pan/Pani prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem,
niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a firma Vet
Pro Akademia ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w takim przypadku, firma
Vet Pro Akademia wskaże na Pani/Pana żądanie takie dane
osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do
określonych celów, przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami ma
Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane
przez firmę Vet Pro Akademia oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe
innemu podmiotowi, sprzeciwu. W pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, a na firmie Vet Pro Akademia może ciążyć obowiązek zaprzestania
przetwarzania takich danych osobowych. Ponadto jest Pani/Pan
uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego
następcą).
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z
obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować
Panią/Pana o wprowadzanych zmianach.
Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie
maila na adres e-mail: szkolenia@vetproakademia.pl